Milí hostia, aby sme predišli rôznym nepríjemnostiam, prosím dodržujte tieto zásady ubytovacieho poriadku:

 • Chalupa môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom hosť pri príchode predloží ubytovateľovi svoj platný doklad totožnosti a vyrovná účet za rezervovaný pobyt a turistický poplatok obci.
 • Ak máte so sebou psa alebo mačku, prosím ohlásiť to vopred. Zvieratá nesmú spať v posteli, na gauči, alebo stoličke. Za zvieratá sa pripláca 5 €/noc/ len malé plemeno. Škody nimi spôsobené je povinný hosť zaplatiť.
 • Vo všetkých vnútorných priestoroch chalupy je prísny zákaz fajčenia.
 • Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.
 • Všetky škody spôsobené úmyselne, alebo z nedbanlivosti sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada škody. Po nahlásení škody sa účtuje 100 ℅ ceny. Pri zámernom zamlčaní sa účtuje 200 ℅ ceny.
 • Hosť v celom zariadení a jeho okolí nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy, alebo akokoľvek zasahovať do prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie (wifi siete, bezpečnostnej a kamerovej siete).
 • V prípade úrazu, ujmy na zdraví, alebo inej nepredvídanej okolnosti nenesieme žiadnu zodpovednosť.
 • Hosť musí dodržiavať nočný kľud od 22:00 do 06:00.
 • V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny a v deň odchodu musí opustiť izbu do 10:00 hodiny, pokiaľ nie je dohodnutý s ubytovateľom inak.
 • Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási.
 • V chalupe sa môžu prijímať návštevy iba so súhlasom majiteľa, hostia nesmú do chalupy v žiadnom prípade a za nijakým účelom vpúšťať neznáme osoby.
 • Hosť je povinný udržiavať poriadok v spoločenských priestoroch. V deň odchodu je povinný dať kuchyňu a vonkajšie posedenie do pôvodného stavu: umyť riad v kuchyni, umyť použitý kotlík na guláš a rošt na grilovanie, vyčistiť vonkajší a vnútorný krb, uložiť záhradný nábytok, zobrať si všetky svoje potraviny, sústrediť odpad do pripravených vriec a smetných košov vonku podľa označenia. Taktiež v ostatných priestoroch ako sú izby a spoločenská miestnosť treba poupratovať a všetko dať do pôvodného stavu.
 • Za stratu kľúča sa platí 20 Eur.
 • Majiteľ chalupy nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí na chalupe.
 • V prípade, že nechcete chalupu upratať sami, radi to za Vás urobíme. Prosíme na to upozorniť dopredu, budeme si účtovať poplatok 50 €.
 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal priestor a prevzal kľúče. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, majitelia chalupy majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení.